Tillbaka till Electrolux

AtEase

Allmänna Villkor

Allmänna villkor Electrolux AtEase (2023-09-07)

Sverige

Dessa allmänna villkor gäller för det Electrolux AtEase-abonnemang som ingåtts mellan konsumenten (nedan kallad "Du") och Electrolux Appliances AB (556222-8683) ("Electrolux") i förhållande till den produkt som anges på din abonnemangsblankett (”Produkten”). Dessa Allmänna Villkor och ditt abonnemang utgör gemensamt avtalet mellan Dig och Electrolux (”Avtalet”).

1. DITT ABONNEMANG

Månadskostnaden (definierad nedan i punkt 2) för ditt abonnemang inkluderar följande:

a) Användning av Produkten under abonnemangssperioden.

b) Av Electrolux utvalda produktspecifika förbrukningsvaror såsom service kit och säsongsfilter, vilka kommer att skickas till dig regelbundet. På Electrolux AtEase hemsida finner du beskrivningar av vilka förbrukningsvaror som ingår. Electrolux reserverar sig för rätten att ändra förbrukningsvaror och frekvens på utskick.

2. MÅNADSAVGIFT

Om ditt abonnemang baseras på användning eller på en fast månadsavgift framgår av bekräftelsen.

Electrolux erbjuder de första 14 dagarna gratis.

2.1 Om ditt abonnemang är baserat på användning (t ex dammsugare Pure i9.2):

Minsta månadskostnad baseras på om Du har valt en ny eller en återbrukad robotdammsugare och framgår av AtEases hemsida https://atease.electrolux.se/ och i abonnemangets välkomstmejl. Om din Produkt är uppkopplad mot Electrolux molntjänst kommer du att debiteras för den totala yta som Produkten har städat under en kalendermånad ("Städad yta"). Den yta som Produkten transporterar sig över för att komma till den ostädade ytan kommer inte att faktureras. Månadskostnaden betalas i efterskott mot faktura. Ju mindre yta som städas desto lägre kostnad debiteras, men det utgår alltid en lägsta månadskostnad. Du kommer aldrig att betala mer än den maximala månadskostnaden oavsett hur mycket yta som har städats. Den maximala månadskostnaden anges på AtEases hemsida https://atease.electrolux.se/ och i abonnemangets välkomstmejl. Om du inte har kopplat upp din Produkt mot Electrolux molntjänst kommer du att debiteras den maximala månadskostnaden.

2.2 Om ditt abonnemang är baserat på en fast månadsavgift (ex en luftrenare eller en dammsugare som inte är uppkopplad till internet)

Du kommer att debiteras en fast månadsavgift oavsett användningsvolym. Månadskostnaden betalas i efterskott mot faktura.

3. LEVERANS OCH TID FÖR LEVERANS

Electrolux kommer att leverera din Produkt till den plats som anges i din abonnemangsorder. När du tecknar ditt abonnemang får du ett preliminärt leveransdatum. Electrolux kommer att meddela dig om eventuella leveransförseningar. Om förseningen är av väsentlig betydelse för dig kan du avbryta din beställning innan leverans har skett genom att meddela Electrolux.

4. UPPKOPPLING MOT ELECTROLUX MOLNTJÄNST

Om din prenumeration innehåller uppkopplingsbara produkter, ansvarar du för att se till att du har ett Wifi-nätverk som möjliggör att Produkten kan ansluta till Electrolux molntjänst. Anslutning av enheten möjliggör support, meddelanden och automatiska uppdateringar.

När du har fått din Produkt ska du ladda ner den rekommenderade Electrolux-applikationen till din mobil och ansluta Produkten till internet och koppla upp den mot Electrolux molntjänst. Så snart du har gjort det kommer den senaste programvaran att finnas tillgänglig för nedladdning till din enhet.

Om din Produkt är en dammsugare Pure i9.2, behövs såväl uppkoppling som mjukvaruuppdatering så att du kan erbjudas den månatliga avgiften baserad på städad yta. Annars kommer du att debiteras en fast månadsavgift.

5. ABONNEMANGETS AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

Avtalstid

Ditt avtal träder i kraft när Electrolux har bekräftat din beställning. Du kommer att debiteras i enlighet med punkt 2.

Avtalstiden för ditt abonnemang kommer att vara den som anges i abonnemangsformuläret och kan vara a) utan bindningstid ("Full Flex"), eller b) under en bestämd varaktighet på 12 månader ("12 månader Fast").

”Full Flex” är ett abonnemang på obestämd tid och kommer att gälla tillsvidare tills det har sagts upp av dig eller Electrolux i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

”12-månader Fast” är ett abonnemang på bestämd tid som är giltigt under en initial period på 12 månader. Därefter, och om avtalet inte sägs upp av dig eller Electrolux, kommer abonnemanget att bli ett flexibelt abonnemang utan bindningstid, med samma månadsavgift som under den initiala perioden på 12 månader.

Uppsägning

Du kan säga upp Full Flex-abonnemanget när som helst. Du kommer endast att debiteras i enlighet med punkt 2 tills du har skickat tillbaka Produkten (se nedan, returinstruktioner).

12 månaders fast abonnemang har en bindningstid på 12 månader. Din uppsägning träder därför i kraft först vid utgången av 12-månadersperioden och du kommer att debiteras det fasta månadspriset fram till slutet av ditt abonnemang.

Om du har mer än ett (1) abonnemang kan du avsluta varje abonnemang individuellt utan att uppsägningen påverkar de andra abonnemangen.

Du kan avsluta ditt abonnemang genom att skicka ett e-postmeddelande till support.atease@electrolux.com. Du hittar också instruktioner om hur du returnerar Produkten till Electrolux på https://atease.electrolux.se/faq

Återlämnande av Produkten

När du väljer att avsluta abonnemanget måste du lämna tillbaka Produkten till Electrolux. Kontakta oss genom att skicka ett mail till oss för att få returetiketten och ytterligare returinstruktioner. Förutom normalt slitage måste Produkten vara i originalskick.

Det är viktigt att du returnerar din Produkt så snart som möjligt. Ditt abonnemang kommer att anses avslutat först när vi har mottagit Produkten i enlighet med returinstruktionerna.

6. ELECTROLUX RÄTT ATT SÄGA UPP ABONNEMANGET

Electrolux har rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan och kräva att Produkten återlämnas på din bekostnad om:

(a) du underlåter att uppfylla dina skyldigheter enligt avtalet,

(b) det finns rimliga skäl att tro att du är insolvent, eller

(c) det finns i övrigt rimliga skäl att tro att du inte kommer att kunna fullgöra dina skyldigheter enligt Avtalet.

Om Avtalet sägs upp baserat på ovanstående har du inte rätt till återbetalning av inbetalda avgifter eller annan ersättning relaterad till uppsägningen. Uppsägning befriar dig inte från några förpliktelser som uppstod före uppsägningen av Avtalet.

7. FEL

I händelse av ett fel måste du utan dröjsmål reklamera felet till Electrolux genom att skicka ett e-postmeddelande till support.atease@electrolux.com. Reklamation ska göras inom rimlig tid från det att du märkte eller borde ha märkt felet men allra senast inom två (2) månader från det att du borde ha märkt felet. Om din Produkt är ansluten till Electrolux molntjänst kommer Electrolux att ha bättre möjligheter att erbjuda Dig support, rätta till fel och meddela Dig när det är dags att byta borstar och filter.

Om felet inte kan åtgärdas via anslutning till Electrolux molntjänst så kan du istället skicka din Produkt till Electrolux, så reparerar vi den utan kostnad. Om det inte är möjligt att åtgärda felet kommer vi att inom 5 dagar försöka ersätta din Produkt med en annan Produkt av samma eller nyare modell. Om felet inte går att åtgärda och det inte finns någon tillgänglig ersättningsprodukt förbehåller vi oss rätten att avsluta abonnemanget.

Löpande underhåll och rengöring av Produkten under tiden Du prenumererar kommer inte att utföras av Electrolux utan bör utföras av dig i enlighet med bruksanvisningen och andra medföljande instruktioner för Produkten.

Om felet orsakas av handhavandefel i strid mot bruksanvisningen eller andra instruktioner som medföljer Produkten, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig för reparationskostnaderna.

8. DIN VÅRDPLIKT

Du ansvarar för att Produkten sköts väl i enlighet med bruksanvisningen och instruktionerna som medföljer Produkten. Förutom att byta ut borstar och filter får du inte göra några ändringar i Produkten.

Det är inte tillåtet att använda Produkten för kommersiella ändamål.

Du ansvarar också för att returnera Produkten när du säger upp abonnemanget. Om du inte kan returnera Produkten, eller om Produkten är skadad, förbehåller sig Electrolux rätten att framställa ersättningsanspråk för den förlorade eller skadade Produkten.

Om du flyttar eller om det sker en annan ändring av enhetens plats måste du utan dröjsmål kontakta oss på support.Atease@electrolux.com och informera oss om den nya adressen.

9. ÄGANDERÄTT TILL PRODUKTEN

Electrolux äger Produkten och förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta äganderätten till Produkten tillsammans med de rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet.

Du får inte överlåta äganderätten, nyttjanderätt eller på annat sätt pantsätta eller upplåta rättigheter till Produkten. Om Produkten blir föremål för, eller inblandad i ett insolvensförfarande, beslag, kvarstad eller andra åtgärder av relevanta myndigheter, måste Du omedelbart meddela Electrolux och söka förhindra sådana åtgärder (ex vis genom att presentera Avtalet).

10. ÅNGERRÄTT

I enlighet med distans- och hemförsäljningslagen kan du utöva din ångerrätt under en period på fjorton (14) dagar från dagen för mottagandet av Produkten. Gör du det behöver du inte motivera ditt beslut.

Din ångerrätt kan utövas genom att skicka ett e-postmeddelande till; support.Atease@electrolux.com. Din ångerrätt kan utövas genom att skicka in en uttrycklig förklaring om ditt beslut att säga upp prenumerationen till följande e-postadress: support.Atease@electrolux.com. Vänligen ange ditt namn, adress och annan relevant information, såsom order- och/eller abonnemangsnummer.

Om du ångrar ditt abonnemang ska du returnera Produkten till Electrolux senast fjorton (7) dagar efter att du meddelat oss att du har ångrat dig. Produkten ska returneras med hjälp av returetiketten som tillhandahålls av Electrolux antingen i samband med leverans av Produkten eller efter kontakt med Electrolux. Om du returnerar Produkten genom att använda returetiketten från Electrolux, är returkostnaden kostnadsfri. Om du returnerar Produkten på annat sätt, kommer du att få stå för returkostnaden.

Om du utövar din ångerrätt ska Electrolux återbetala eventuell avgift som Electrolux erhållit för Produkten, inklusive den ursprungliga leveranskostnaden, om sådan finns. Om något annat leveransalternativ än standardleverans användes för den ursprungliga leveransen, kommer Electrolux endast att återbetala kostnaden motsvarande en standardleverans. Om den ursprungliga leveransen inkluderade mer än en Produkt och du avbryter prenumerationen endast på på en eller några av de levererade Produkterna, kommer Electrolux dock inte att återbetala den ursprungliga leveranskostnaden.

Ångerrätten kan utövas genom att Konsumenten skickar ett meddelande till Electrolux via post eller e-post till följande adress: E-post:support.atease@electrolux.com

Meddelandet om utövandet av ångerrätten kan antingen göras genom att förse Electrolux med en ifylld ångerblankett som finns bilagd till dessa Villkor samt tillgänglig här.

Om Du har hanterat eller använt Produkten i större utsträckning än nödvändigt för att fastställa Produktens kvaliteter eller funktioner och sådan hantering har resulterat i ett minskat värde på Produkten förbehåller sig Electrolux rätten att kräva ersättning av Dig för sådan värdeminskning.

Electrolux kommer att återbetala dig inom fjorton (14) dagar från den dag Electrolux fick information om att du har utövat din ångerrätt. Electrolux förbehåller sig dock rätten att hålla inne återbetalning tills Electrolux har mottagit den returnerade Produkten eller bevis som visar att Produkten har skickats tillbaka till Electrolux, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som användes av dig, såvida inte annan metod överenskommits.

11. SUPPORT

För support, vänligen kontakta oss på Support på vår sida atease.electrolux.se så återkommer vi till dig inom nästa arbetsdag.

12. ÄNDRINGAR AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

Electrolux har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådana ändringar eller tillägg ska meddelas Dig senast en månad före ikraftträdandet.

Electrolux förbehåller sig rätten till månadskostnaden årligen i enlighet med ökningen av Konsumentprisindex (”KPI”) för alla hushåll i Svenska Statistiska Centralbyrån och betydande kostnadsökningar, såsom, men inte begränsat till, betydande kostnadsökningar av råvaror, komponenter och halvfabrikat och eventuella andra ökningar som ligger utanför Electrolux kontroll.

Om Electrolux har ändrat villkoren eller på annat sätt ändrat tjänsten och ändringen är till din nackdel, kan du säga upp abonnemanget (utan att debiteras ytterligare abonnemangsavgifter) med verkan från ändringens ikraftträdande om uppsägningen sker inom en månad efter att du har blivit informerad om en sådan förändring. Du kommer att anses ha accepterat ändringen om du inte säger upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

13. OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

Electrolux kan säga upp abonnemanget och dessa allmänna villkor helt eller delvis om villkoren för Electrolux verksamhet väsentligt ändras på grund av förhållanden utanför Electrolux kontroll och att detta väsentligt försvårar för Electrolux att fullgöra sina åtaganden enligt abonnemanget.

14. ANSVAR

Electrolux ansvarar inte för några indirekta skador, inklusive följdskador, såsom till exempel utebliven vinst, förlust av förväntade besparingar, anspråk från tredje part mot Dig, orsakade av Produkten eller användningen av Produkten.

Electrolux ansvarar inte för skador som orsakats till följd av användningen av Produkten eller för skador som orsakats av underlåtenhet att använda Produkten i enlighet med dessa allmänna villkor, bruksanvisning eller andra instruktioner som medföljer Produkten.

Ansvarsbegränsningarna i detta avtal påverkar inte tvingande lagstiftning enligt vilken ansvar inte kan uteslutas.

15. TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

Abonnemanget och dessa allmänna villkor regleras av svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

16. MEDDELANDE VID ADRESSÄNDRING

Om ett meddelande som avser Avtalet har skickats till Dig av Electrolux med rekommenderat brev till den adress som anges i abonnemanget eller den ändrade adress som Electrolux kände till vid tidpunkten för meddelandet till Dig, ska meddelandet anses ha mottagits av dig senast den tredje dagen efter det att brevet skickades. Om du flyttar måste du omedelbart meddela Electrolux eventuell adressändring.

17. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Electrolux behandlar dina personuppgifter för att förse dig med abonnemang och relaterade tjänster. Mer detaljerad information om behandlingen av personuppgifter finns på: https://shop.electrolux.se/data-privacy